LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Nefunkčný výrobok určený na ekologickú likvidáciu odovzdajte zberným dvorom určeným na recykláciu elektrických zariadení. Výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci bežného komunálneho odpadu.

likvidace

Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý výrobok odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom obecnom úrade. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.